Demokratická Unie Odborářů

Motto: Členové DUO jsou největším bohatstvím DUO, pramenem veškerého konání DUO a všech jeho orgánů. Všichni členové všech orgánů jsou povinni naslouchat připomínkám a názorům členů na činnost DUO, vysvětlovat jim formy a důsledky jednání orgánů, v nichž členy zastupují, pravidelně zjišťovat jejich názory, odpovídat na připomínky a řídit se jimi, zejména pokud představují většinový názor. Funkcionáři a orgány Unie, v nichž tito funkcionáři působí, jsou povinni neprodleně vyřizovat připomínky a stížnosti členů. Jakékoliv snižování vážnosti členů nebo šikana pro jejich názory, jsou-li vyslovovány zákonem akceptovanou formou, je navždy vyloučeno. (Stanovy DUO, Hlava II., čl.5)

Kdo jsme a co chceme:

Chceme být demokratickou odborovou organizací – odborovým svazem, kde se každý člen bude podílet na jeho řízení a směřování.

Každý náš člen má právo se vyjadřovat k jakémukoliv tématu týkající se odborové práce, postojů odborové organizace k pracovněprávním otázkám, ke kolektivnímu vyjednávání, k problémům pracoviště člena a ke všemu, co mohou odbory změnit nebo ovlivnit.

Základní povinností každého odborového funkcionáře je naslouchat členům a ihned odpovídat na dotazy a řešit problémy.

Důležitým kritériem pro hodnocení práce funkcionářů je respektovat názory členů, převádět tyto názory podle možností a četnosti jejich vyjádření do své práce a hájit zájmy členů i odborového svazu; tyto názory je povinností všech orgánů trvale analyzovat za účelem zlepšení své práce.

Minimálně jednou za čtvrtletí musí být plnění těchto kriterií vyhodnoceno a se zprávou seznámeni členové, kteří se vyjádří, zda jsou spokojeni s úrovní kolektivního vyjednávání, jednání se zaměstnavateli, plnění dalších povinností funkcionářů, atd. Pokud tomu tak není, může každý člen žádat o výměnu nevyhovujícího funkcionáře.

Za potlačování kritiky a odlišných názorů členů musí být vyvozeny vůči funkcionářům sankce až po jejich odvolání.

Co nechceme a nepřipustíme:

Nelze žádného z představitelů zaměstnavatelů, ani dalších odborových centrál urážet, vyhrožovat mu a dotýkat se jeho osobní cti. Tímto způsobem nelze prezentovat své názory, ani jednat jménem dalších členů, navíc pokud s tím tito členové nesouhlasí.

Nelze mít v čele svazu osoby, za nimiž se táhnou žaloby a soudní spory o poškozování odborového majetku, braní provizí, urážky na cti jiných odborových i dalších funkcionářů a hrubé či vulgární urážky zaměstnavatele. Nechceme, aby nás zastupovali ti, kdo nevybíravě útočí na každého, kdo požaduje normální úroveň spolupráce a komunikace, kdo chce slyšet a mít možnost zastávat i jiné názory.

Pojďte s námi založit a rozvíjet formou odborové organizace kolegiální vztahy bez zloby a závisti, na základě solidarity, pomoci potřebným a zlepšování vztahů na pracovištích s ostatními i se zaměstnavateli. To není žádné poklonkování komukoliv, to není ustupování diktátu některých vedoucích zaměstnanců – to je slušnost, držení slova a jednání bez urážek na obou stranách při respektování čestných a spravedlivých postojů.

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437