Odboráři jednali s ministrem

Sliby se mají plnit. Dobrým příkladem tohoto tvrzení je ministr dopravy Ing. Dan Ťok, který před nedávnem při jednání se zástupci odborových svazů působících na Českých drahách slíbil, že do měsíce se setkají znovu. Stalo se tak 28. srpna, kdy na jedné straně jednacího stolu zasedli kromě pana ministra také jeho náměstci Ing. Tomáš Čoček, Ph.D. a Ing. Ladislav Němec spolu s ředitelem odboru veřejné dopravy ministerstva Ing. Ondřejem Michalčíkem a předsedou dozorčí rady (DR) Českých drah, a.s., prof. Ing. Petrem Moosem, CSc., na straně druhé pak zástupci zaměstnanců našeho národního železničního dopravce., mezi nimi i zástupce Demokratické Unie Odborářů.

Prvním z bodů programu jednání byla informace pana profesora Moose o záměrech rekonstruované dozorčí rady v nejbližším období, včetně personálních otázek vrcholového managementu ČD. Současně došlo k dohodě, že předseda DR ČD se ještě před příštím jednáním tohoto orgánu (uskuteční se 4. září t.r.) sejde se zástupci zaměstnanců v DR, kterými jsou v současné době tři funkcionáři Odborového sdružení železničářů. Při tomto jednání by měl pan předseda prezentovat analýzu, v rámci které se většina členů DR shodla na oblastech, kterým by se orgán měl věnovat.

Jedním ze zásadních problémů je vybavení hnacích vozidel systémem ETCS, jenž je v současné době instalován pouze na pěti vozidlech Českých drah. Pan ministr pak zmínil problém lokomotiv 109E (u ČD ř. 380), které nesplňují původní požadavky a které byly také předmětem prohrané arbitráže ve výši 1,2 miliardy korun, nehledě pak na velké zpoždění celého projektu.

Široce diskutovaným bodem byla otázka liberalizace osobní železniční dopravy. Předseda DR zmínil snahu o zlepšení postavení ČD tak, aby byly silným hráčem evropského trhu. Zástupci odborových centrál poukázali na fakt, že na rozdíl od nejen některých západních států, kde železnice existuje v holdingové podobě, došlo u nás k její nesmyslné segmentaci oslabující její postavení na dopravním trhu. Kriticky se zmínili i o činnosti českého regulátora – Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, který zdaleka neplní úkoly proklamované při jeho vzniku.

Diskutován byl i vztah ministerstva s národním dopravcem, kdy by prostřednictvím výběrových řízení nemělo docházet k jeho poškozování. Jedním z příkladů byla snaha vytvořit systém odbavování cestujících přes podnik Cendis, když u ČD již existuje systém (in karty), jenž je schopen komunikovat se všemi krajskými IDS i s dalšími dopravci. Jeho využitím by bylo možné ušetřit cca 200 mil. Kč.

Přítomní zástupci odborů upozornili také na problém některých poptávkových řízení, např. u rychlíkové linky R14 z Pardubic do Liberce.

Zmíněny byly i některé kroky, které bude nutné učinit, aby ČD byly ve vyhlašovaných soutěžích konkurenceschopné. Patří sem například financování některých zákonem stanovených povinností prostřednictvím ministerstev obrany, vnitra a kultury (zde se jedná o železniční nostalgii), jakož i vyčlenění některých služeb pod jiný subjekt, zejména pak pod Správu železniční dopravní cesty, s.o. Podle 1. náměstka ministra p. Tomáše Čočka by sem mohla patřit otázka služeb pro tělesně postižené, nebo režijní výhody pro důchodce. Náměstek p. Němec sdělil, že České dráhy byly vyzvány, aby předložily přehled služeb, které zajišťují proti ostatním (soukromým) dopravcům navíc.

Zástupci odborových centrál otevřeli také otázku zajištění bezpečnosti železniční dopravy v návaznosti na výběrová řízení, kdy hlavním kritériem je cena, aniž by se braly v potaz technické parametry a vybavení kolejových vozidel. Negativním příkladem je mimořádná událost soukromého dopravce na trati z Českých Budějovic do Nového Údolí, kdy došlo ke srážce vozidel nevybavených zařízením kompatibilním se zabezpečovacím systémem na této jedné z nejbezpečnějších tratí v rámci celé České republiky.

Oboustranně užitečná jednání odborových centrál s panem ministrem se budou konat pravidelně každý měsíc. To nejbližší proběhne 20. září t.r.

 

Robert Koutný

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437