INFORMACE K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI


Vážené členky a vážení členové DUO,


naše odborová organizace DUO a OSŽ máme podepsanou smlouvu o spolupráci a tím i výhodnou pojistku u pojišťovny Kooperativa. Pozor tuto spolupráci a výhodnou pojistku má s OSŽ již většina odborových svazů působících na železnici.
Pojistka je pro všechny stejná, ale pozor.
U všech odborových organizací je pojištění na bázi dobrovolnosti, a členové si o ní musí požádat.
- Některé organizace nepřispívají členům nic z důvodu, že pojištění je opravdu nejlevnější na trhu a je přímo určeno do drážního prostředí (většina odborových organizací , SOSaD, ÚŽZ, některé ZO OSŽ a další)
- Některé přispívají jen z části nejčastěji 300Kč a zbytek si doplácí člen sám a sám si musí spočítat 4,5násobku hrubého příjmu a doplatí ze svého nejčastěji 720 Kč.


Naše odborová organizace DUO rozhodla již v začátcích své existence, že každý člen DUO musí být
pojištěn a nemusí si o pojistku žádat. Je to největší a nejdůležitější věc, kterou pro vás děláme. Automaticky po
třech měsících je nový člen pojištěn v základní pojistné částce na 150tis. / 600Kč za člena platí DUO.


Hospodář každý rok podle jeho dat obnovuje všem pojistky v této částce. To se zejména týká ZO DUO Sokolov,
ZO DUO Cheb. Členové, kteří chtějí pojištění na vyšší částku se spoji s hospodářem Josefem Bečvářem a zašlou na
účet DUO 2500466359 / 0800 150Kč, 450Kč Veškeré škodní události vždy řeší předseda ZO.


ZO DUO Sokolov pan Zdeněk Fojtík
T: +420 972 229 180
M: +420 739 531 144
E: Zdenek.Fojtik@duo.cd.cz


ZO DUO Cheb pan Martin Boháč
M: +420 770 168 227
E: bohacm@zap.cd.cz


U ZO DUO Karlovarsko jsme již před několika lety rozhodli, že budeme platit pojistku v plné výši všem
členům za předpokladu, že nám jednotlivý členové sdělí výši svého 4,5 hrubého příjmu. Pro ty, kteří to neumí jsme
připravili formulář, který člen zašle na své mzdové oddělení a tam mu přesně vypočítají 4,5násobek hr. příjmu.
Ten, kdo víc platí za členství ten má i možnost mít vyšší příspěvek na pojištění odpovědnosti.


ZO DUO Karlovarsko pan Tomáš Berka
M: +420 724 960 835
E: BerkaT@spravazeleznic.cz
E: Duoinfo@seznam.cz

Pojištění odpovědnosti se vztahuje nejen na poškození movitého (nemovitého) majetku zaměstnavatele, včetně drážních nebo služebních motorových vozidel, ale rovněž i na škodní události při administrativní činnosti – poškození výpočetní techniky a jiných předmětů (např. mobilní telefon, přenosná osobní pokladna, fax, skener, kopírka apod.), i v této oblasti dochází k nárůstu škodních událostí. Pojištění odpovědnosti se dále vztahuje i na zcizení nebo ztrátu svěřených věcí, u kterých zaměstnanec nemá uzavřenu dohodu o odpovědnosti se zaměstnavatelem. Pojištění odpovědnosti se vztahuje na škodu, která může vzniknout při výkonu povolání (pracovní poměr - pracovní smlouva /§ 33 ZP/) nebo při dohodách o
pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce /§ 75 ZP/ nebo dohoda o pracovní činnosti /§ 76 ZP/).
Z uvedených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je člen OSŢ povinen hradit členský příspěvek (článek 12 odst. 1 Stanov v platném znění). Škodní událost může být způsobena jakémukoliv zaměstnavateli se sídlem v České republice. Na území ČR se vztahuje např. i na poškození kolejového vozidla jiné železniční společnosti (např. Slovenská železniční společnost /ZSSK/, Německé dráhy /DB/, Rakouské spolkové dráhy /ÖBB/, Polské státní dráhy /PKP/ apod.). Škoda může vzniknout nejen na území ČR, ale i na území členského státu Evropské unie (EU).


Modelovými případy mohou například být:
        a) nedovolená jízda drážního vozidla,
        b) zavlečení nebo špatné směrování nákladního vozu,
       c) zařazení technicky nezpůsobilého nebo poškozeného vozu do provozu.


V současné době se pojištění odpovědnosti, mj. odchylně (nad rámec) od ustanovení VPP, vztahuje i na odpovědnost za škodu, kterou pojištěný způsobil:
        a) v souvislosti s řízením dopravního prostředku,
        b) ztrátou věci,
        c) při činnosti konané na základě dohody o provedení práce.


Pojištění platí pro všechny státy světa (územní platnost není omezena).


(= 4,5 x hrubý průměrný výdělek)

  • pojistná částka ve výši: 120 000,- Kč, 150 000,- Kč, 180 000,- Kč, 260 000,- Kč, 340 000,- Kč,
    - pojistné ve výši:               450,- Kč,      600,- Kč,      750,- Kč,      1 050,- Kč,       1 350,- Kč,

spoluúčast (zůstává beze změny) ve výši: 5 % - minimálně 500,- Kč, - maximálně 3 000,- Kč.


Podmínkou je členství minimálně tři měsíce a úhrada členských příspěvků. Pokud člen platí udržovací příspěvek 10 Kč za měsíc, nemá na pojistné nárok.


Při pojistné události nebo MU je třeba dodržovat zejména následující postup: Okamžitě volat předsedu ZO DUO, pod kterou základní organizaci patříte. Žádný písemný dokument nepodepisovat!!! V převážné většině případů nelze vzít podpis zpět (souhlas u písemnosti, na kterou je pohlíženo jako na písemný právní úkon a je v této formě komplikovaně napadnutelný). Výpověď, popř. podání vysvětlení jak před zaměstnavatelem, tak před Policií ČR (protokol) s podpisem člena může mít do budoucnosti významné negativní důsledky, mnohdy nevratné, které nelze vůbec změnit anebo je lze
změnit pouze velice obtížně.


Dle ustanovení § 263 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP) ,,výši požadované náhrady škody a obsah dohody o způsobu její úhrady s výjimkou náhrady nepřesahující 1.000,- Kč je zaměstnavatel povinen projednat s odborovou organizací” (nikoliv pouze odborovou organizaci informovat). Zde je vhodný prostor pro uplatnění podnětů, návrhů a připomínek ze strany odborové organizace, např. při specifikaci výše škody.


Protokol o projednání náhrady škody. Uznání závazku k náhradě škody a dohoda o způsobu náhrady škody. Zápis škodní komise. Doklady k vyčíslení škody a výši vzniklé škody. Člen – zaměstnanec nepodepisuje (podepisuje se až po sdělení Kooperativy pojišťovny)


Prvotně se sdělí zaměstnavateli toto: ,,Vzhledem k tomu, že nejsem schopen posoudit výši škody a oprávněnost Vašeho nároku, jsem pojištěn u Kooperativy pojišťovny a.s., tento nárok budu řešit jejím
prostřednictvím, dle zákona o pojistné smlouvě do 3 měsíců. Kooperativa, a.s. po doložení všech potřebných dokladů posoudí oprávněnost nároku zaměstnavatele, stejně i skutečnou výši vzniklé újmy. ´´

Bezprostředně po mimořádné nebo škodní události), nejlépe následující den, je vhodné, aby se člen opět pojistil, tím, že osloví svého předsedu ZO DUO, nebo jiného člena výboru.


Pro předsedy ZO DUO


Předseda ZO po projednání na Výboru ZO DUO písemností ke škodní události předložené zaměstnavatelem kontaktuje, zprostředkovatele pojištění je společnost C.E.B. se sídlem Lublaňská 5/57, 120 00 Praha 2. telefonicky


Marcela Talová Likvidátor C.E.B., a.s. Lublaňská 57 120 00 Praha 2
Tel: 221 590 319


Mob.: 602 544 807 marcela.talova@cz-ceb.com


Zaměstnanec předloží Příjmový pokladní doklad o zaplacení pojistky. U ZO DUO Karlovarsko, tento doklad je uchován
v kanceláři ZO. Likvidátorka Vás požádá o naskenování všech podepsaných a orazítkovaných dokumentů.

 


Jiří Javůrek
místopředseda DUO
M 725 006 796
E:  Jiri.Javurek@duo.cd.cz

www.duocr.cz

 

 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437