Před volbami do Dozorčí rady Českých drah

Ve dnech 25. až 28. dubna 2016 proběhnou volby na jedno volné místo v Dozorčí radě národního dopravce České dráhy. Stane se tak proto, že jednomu ze členů tohoto orgánu, konkrétně předsedovi Odborového sdružení železničářů Bc. Jaroslavu Pejšovi, skončí v květnu t.r. jeho pětiletý mandát. Pan předseda je jedním ze tří zástupců zaměstnanců, kteří jsou členy DR. Těmi dalšími jsou v současné době první místopředseda OSŽ a předseda podnikového výboru OSŽ při ČD, a.s., Vladislav Vokoun a tajemník PV OSŽ Antonín Leitgeb.

OSZvDUO1.jpg

Jedním z kandidátů do DR je BC.Jaroslav Pejša, na snímku s předsedou DUO Zdeňkem Fojtíkem.

 

Volby v jednotlivých organizačních složkách budou řídit okrskové volební komise, které dle místních podmínek a zvyklostí seznámí všechny zaměstnance s jednotlivými kandidáty na členy Dozorčí rady. Současně tyto komise vyhotoví seznamy voličů, jež vycházejí z personální evidence příslušné organizační složky. Seznamy voličů musí být voličům poskytnuty k nahlédnutí tak, aby každý zaměstnanec mohl ještě před započetím voleb zjistit, zda byl do seznamu zapsán a zda všechny jeho údaje souhlasí. Zjistí – li nedostatky, je okrsková volební komise povinna tyto napravit. Seznamy voličů zveřejní okrsková komise minimálně deset dní před volbami. Okrsková volební komise také vyhlásí místo a čas (časy) vlastní volby.

Při vlastní volbě obdrží volič volební lístek se jmény všech kandidátů. Lístek se vyplňuje zakroužkováním čísla u jednoho (jediného) ze čtyř kandidátů, poté se vhodí do urny. Je – li zakroužkováno více jmen, popřípadě není – li zakroužkované žádné jméno, je tento volební lístek neplatný.

Na generálním ředitelství Českých drah bude průběh voleb řídit (a Robert Koutný 2.jpgtaké průběžně kontrolovat) hlavní volební komise, ve které jsou zastoupeni jak zástupci zaměstnavatele, tak i odborových svazů působících u Českých drah (kromě Svazu odborářů služeb a dopravy a Federace železničářů). Jedním ze členů tohoto orgánu je i místopředseda Demokratické Unie Odborářů Robert Koutný. Hlavní volební komise byla jmenovaná rozhodnutím představenstva ČD ze dne 21. března t.r.

Tato hlavní komise také na závěr sečte konečné výsledky od všech okrskových komisí a vyhlásí vítěze těchto voleb.

Nakonec uvádím v abecedním pořadí jména kandidátů, kteří splnili všechny podmínky kandidatury a na úvodním zasedání HVK byli zařazení na kandidátní listinu:

- Jan Kadečka, předseda Svazu odborářů služeb a dopravy a předseda FV SOSaD u ČD, a.s.

- Aleš Košťál, viceprezident Federace vlakových čet

- Bc. Jaroslav Pejša, předseda Odborového sdružení železničářů

- Jaroslav Vondrovic, člen prezidia Federace strojvůdců České republiky

 

Členové Dozorčí rady Českých drah z řad zaměstnanců jsou důležitým činitelem, který může kladným způsobem ovlivnit dění ve firmě jak z hlediska zaměstnanosti, tak i různých zaměstnaneckých výhod a celkové prosperity podniku. Proto je nutné věnovat pozornost jak volbám, tak i výběru vhodného kandidáta.

 

Robert Koutný, místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437