Kolektivní smlouva Českých drah pro rok 2015

 Jak jsme již informovali, byla v úterý 16. prosince podepsaná Podniková kolektivní smlouva akciové společnosti Českých drah pro rok 2015.

Zástupci všech u firmy působících odborových centrál se se zaměstnavatelem dohodli na zvýšení tarifních mezd o 2,9 procenta. Současně došlo k navýšení výkonové odměny u některých profesí

  • o 0,8 % u profesí dozorce depa, vozmistr, vedoucí posunu, posunovač, signalista, výhybkář a u vlakových čet za směny, v rámci kterých vykonávají službu v čele sunutého vlaku, a v případech, kdy vykonávají funkci vedoucího posunu;
  • o 1,5 % u profesí strojvedoucí a výpravčí.

Podpisem PKS byly stvrzeny i již dříve dohodnuté pasáže

  • úprava článku 2.2.5, která umožňuje zlepšení podmínek pro odpočinek před nástupem do směny (rozumí se samostatná místnost, pokud to podmínky konkrétního pracoviště dovolují);
  • změna článku o odstupném, kdy již toto nebude podléhat odvodům na sociální pojištění;
  • možnost poskytnutí pracovního volna s náhradou mzdy za poskytnutí první pomoci po mimořádných událostech zaměstnancem, i když nebyl jejím přímým účastníkem;
  • u příplatku za dělenou směnu byl prodloužen interval, za který náleží 50 % průměrného výdělku, od 1 do 145 minut;
  • u příspěvku na udržení zdravotní a odborné způsobilosti došlo k přeřazení profese kontrolor vozby z kategorie A do kategorie B;
  • byly navýšeny hodnoty stravenek;
  • byly navýšeny kontroly strojvedoucím provádějícím komerční odbavení cestujících (o 2,- Kč na novou částku 7,- Kč);
  • ve výplatě za měsíc prosinec 2014 bude všem zaměstnancům Českých drah, a.s., vyplacen bendit na pokrytí zvýšených nákladů spojených s inflací.

Plný text Podnikové kolektivní smlouvy Českých drah, a.s., zveřejníme po jejím vydání v záložce „Ke stažení“.

Na  tomto  místě  se přísluší  také  poděkovat  oběma  členům  vyjednávacího   týmu naší odborové centrály, kterými byli předseda DUO Zdeněk Fojtík a člen výkonného výboru DUO Pavol Macko.

Robert Koutný

místopředseda DUO

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437