Novoroční zamyšlení

Jen před několika hodinami jsme vstoupili do nového roku 2014. Silvestr a následující oslavy Nového roku jsou vždy vhodnou příležitostí k zamyšlení nad uplynulým rokem i nad tím, co nás očekává v roce následujícím. Nejinak tomu je i u odborových organizací.

Poslední měsíce roku 2013 byly ve znamení, jak je tomu ostatně každoročně, vrcholícího kolektivního vyjednávání u všech tří našich hlavních železničních společností, tedy u Českých drah, společnosti ČD Cargo a Správy železniční dopravní cesty. Je potěšitelné, že k podepsání podnikových kolektivních smluv u všech těchto subjektů došlo již v období před vánočními svátky. Pro zaměstnance se nám podařilo dojednat podmínky, které jsou rozumným kompromisem mezi našimi požadavky a možnostmi u všech těchto tří zaměstnavatelů. Za odvedenou práci přísluší dík všem vedoucím i členům vyjednávacích týmů Demokratické Unie Odborářů.

Při této příležitosti se musím zmínit o dobré spolupráci a součinnosti s dalšími odborovými centrálami, které na české železnici působí. I když jsme na jednání někdy přicházeli se značně rozdílnými stanovisky, dokázali jsme se vždy nakonec dohodnout na stanovisku jednotném. Na SŽDC vznikla v loňském roce nová odborová centrála Aliance drážního provozu, která zastupuje zaměstnance odvětví 11, tedy dispečery, výpravčí, signalisty a další zaměstnance, kteří se podílejí na řízení železničního provozu. I s těmito kolegy jsme nalezli společnou řeč.

Hlavní celospolečenskou událostí podzimu byly mimořádné parlamentní volby. Postupně budeme navazovat kontakty jak s některými stávajícími, tak i novými členy Poslanecké sněmovny, tak i výkonného orgánu, tj. vlády České republiky. Stejně jako v předchozích letech budeme i letos pokračovat v kontaktech s představiteli některých politických stran.

Dařilo se nám dále zvyšovat členskou základnu.

Někteří naši členové byli zapojeni jak v rámci ČMKOS, tak i v dalších organizacích a institucích v okruhu své působnosti. I zde prosazovali zájmy našich členů i zájmy další zaměstnanců na železnici.

Nejvýznamnější událostí letošního roku ve vnitřní politice budou bezesporu podzimní komunální volby. I zde bude vhodná parketa pro uplatnění některých našich členů. Angažovanost našich členů v komunální politice je v zájmu nás všech.

Budeme pokračovat i ve spolupráci s ostatními odborovými svazy působícími v dopravě, zejména pak s ústřednou největší – Odborovými sdružením železničářů.

Chtěl bych tímto poděkovat všem našim funkcionářům i členům za odvedenou práci a současně jim do roku 2014 popřát pevné zdraví, osobní pohodu a mnoho úspěchů.

Zdeněk Fojtík, předseda Demokratické Unie Odborářů

 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437