Ke Slavkovské dráze

„Tento způsob jara se mi zdá poněkud nešťastným“. Touto parafrází slov plavčíka Antonína Důry z Vančurova Rozmarného léta by si mohli postěžovat představitelé firmy, která na základě výběrového řízení vyhlášeného Správou železniční dopravní cesty pracuje nyní na druhé etapě zprovoznění prvního úseku dlouhodobě vyloučené trati Krásný Jez – Horní Slavkov – Loket předměstí.

Pro osvěžení paměti si připomeňme, že se jedná o pět a půl kilometrů dlouhou trať mezi dopravnou Krásný Jez a odbočnou výhybkou vlečky STASIS Horní Slavkov. Po uskutečnění podzimní etapy, kdy byl na trati odstraněn starý kolejový rošt a současně byla upravena pláň, spočívá stávající etapa  především v položení nového železničního svršku. Nebude se jednat ovšem o kolejnice, pražce a další součásti svršku úplně nové, ale o materiál tzv. užitý, který dříve sloužil na jiné trati a pro podmínky regionální dráhy je zcela dostačující a vyhovující. 

Celková hodnota díla (podzimní a jarní etapy dohromady) činí cca 25 milionů korun. Práce budou ukončeny do konce května tak, aby zde mohl nákladní dopravce zahájit přepravu v Horním Slavkově vyráběných železničních cisteren a dalších produktů. 

„Ticho po pěšině“ je zatím na straně výrobce těchto železničních cisteren – a.s. Legios. Je otázkou, zda firma stihne včas zrekonstruovat nejen odbočnou výhybku, ale i vlečkové kolejiště, které je v areálu závodu z velké části sneseno. 

Tato záležitost bude také jedním z témat jednání předsedy a místopředsedy Demokratické Unie Odborářů s předsedou představenstva a generálním ředitelem firmy Legios panem Ing. Radkem Rybáčkem, které se uskuteční 8. dubna t.r.

Otevřenou otázkou i nadále zůstává zprovoznění dalšího asi dva kilometry dlouhého úseku Slavkovské dráhy z Kounice (části města Horní Slavkov, kde se nachází areál STASISu) na hornoslavkovské nádraží. Po jeho rekonstrukci by na trati mohla být znovuzavedena osobní doprava. Na trase se kromě Hornoslavkovského tunelu nacházejí i dva velké kamenné viadukty. Právě vinou jejich technického stavu činí odhadovaná částka nutná k obnově této části trati cca 30 milionů korun. O obnovení osobní dopravy usiluje zejména město Horní Slavkov v čele se starostkou Mgr. Janou Vildumetzovou.

Největší překážkou v tomto úsilí je postoj vedení Karlovarského kraje, zejména náměstka hejtmana pro dopravu. I přes mnohá jednání, která byla svolávána Hospodářskou a sociální radou Sokolovska či městem Horní Slavkov a kterých se zúčastnili i zástupci kraje, jsme zatím neobdrželi závazné stanovisko, že kraj zde, v případě obnovení trati, objedná v rámci základní dopravní obslužnosti i osobní dopravu. I o této problematice budou představitelé DUO jednat. Stane se tak při setkání s hejtmanem p. PaedDr. Josefem Novotným 9. dubna.

V současné době se objevují i myšlenky na obnovení osobní dopravy jen v úseku Krásný Jez – Ležnice. Při tomto je nutné si uvědomit, že oproti současnému rozsahu obnovy by bylo nutné rekonstruovat ještě dalších cca 400 metrů trati včetně zastávky. Zastávka, která se nachází v místní části Kounice by byla pro svou odlehlost jen stěží využívána občany Horního Slavkova. A zavedení nějakých autobusových nebo mikrobusových přípojů by cestováni zkomplikovalo takovým způsobem, že by bylo pro zdejší občany nezajímavé. Takové (i když jen dočasné) řešení by bylo pro myšlenku pozdějšího obnovení osobní dopravy na delším (a smysluplnějším) úseku spíše škodlivé.

Zatímco část Slavkovské dráhy se v současné době obnovuje, na jiných místech se její stav zhoršuje. Děje se tak přímo v železniční stanici Horní Slavkov, kde po nedávném odstěhování se jediného nájemníka ve výpravní budově dochází v její postupné devastaci. Jedná se o důsledek špatné drážní politiky v oblasti majetkového podnikání, na kterou Demokratická Unie Odborářů dlouhodobě upozorňuje, zejména pak v oblasti výše nájmů. Každý drobný obchodník ví, že je lepší prodat větší počet rohlíků za menší cenu, než žádné za cenu vysokou. Toto platí i v oblasti nájmů. Lepší je poskytnout tomu, kdo se bude o budovu starat a bude ji svým způsobem i hlídat, menší či symbolický nájem, než pak za cenu velkých nákladů budou bourat (včetně skládkování materiálu a úpravy plochy po zbouraném objektu). 

Naším cílem zůstává zprovoznění celé dlouhodobě vyloučené trati tak, aby byl železnicí splacen určitý dluh, který má vůči regionu Slavkovského lesa. Bude to ještě běh na dlouhou vzdálenost. Překážkou pro další vývoj trati tak může být i uvažovaný prodej pozemků v železniční stanici Loket. K této problematice je nutno přistupovat uvážlivě a s dostatečným citem tak, aby nedošlo k nevratným krokům, které by mohly být překákou budoucího fungování železnice. Týká se to i tzv. postradatelného zařízení, tedy zařízení železniční infrastruktury, pro které není v současné době sice využití (ale mohou být potřebná v budoucnu).

K článku připojujeme několik fotografií mostních objektů a tunelů na Slavkovské dráze. Pocházejí z období 2. světové války, kdy byla trať provozována Německými říšskými drahami (DR). Srovnání se současným stavem nepotřebuje komentář…

fotogalerie Mosty na Slavkovské dráze

 

Robert Koutný

místopředseda DUO 

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437