1.Sjezd DUO


statek Bernard, místo 1.Sjezdu DUO

Výkonný výbor na svém dubnovém zasedání určil datum 1.Sjezdu Demokratické Unie Odborářů na 19.září 2012. Sjezd proběhl v Královském Poříčí na statku Bernard.

Zpráva o výsledku volebFotogalerie ze Sjezdu

 na našem nově vytvořeném rajčeti.Sjezd on-line

16:50  1.Sjezd Demokratické Unie Odborářů byl oficiálně ukončen

_______________________________________________________

16:00 Bylo přijato Usnesení z jednání 1.Sjezdu Demokratické Unie Odborářů

_______________________________________________________

15:00 Po vystoupení hostů se rozbíhá bohatá diskuse. Delegáti se vyjadřují jak k vnitřním stránkám DUO, tak k problémům, které trápí zaměstnance na pracovištích. Stranou pochopitelně nezůstává ani blížící se kolektivní vyjednávání.

_______________________________________________________

13:00 Pozvání Demokratické Unie Odborářů přijali a delegáty 1.Sjezdu DUO postupně pozdravili Pavel Švagr, náměstek GŘ ČD, a.s., Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, Ivo Veselý, ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo a Pavel Koucký, ředitel personálního odboru SŽDC.

_______________________________________________________

11:30 Volební komise vyhlásila výsledky voleb. Do Kontrolní komise byli zvoleni Radek Polanský, Věra Kozánková a Pavel Petrók. Výkonný výbor bude nadále pracovat ve složení Zdeněk Fojtík, Robert Koutný, Josef Bečvář, Pavol Macko a Antonín Kowalik. Místopředsedou DUO se stal Robert Koutný, pozici předsedy obhájil Zdeněk Fojtík.

Vladimír Končal, Monika Ščurová,  Jiří Miksa

_______________________________________________________

10:45 1.Sjezd DUO schválil programové prohlášení na další volební období a zároveň Prohlášení Demokratické Unie Odborářů k činnosti vládní koalice. Byly zahájeny volby DUO.

_______________________________________________________
10:15 Komise pro přípravu sjezdu ve spolupráci s Komisí pro Stanovy v průběhu uplynulých měsíců zpracovávala návrh na úpravu Stanov DUO, který nyní předložila delegátů 1.Sjezdu DUO k projednání a následnému schválení.

_______________________________________________________

9:30 Hospodář DUO Josef Bečvář přednesl delegátům zprávu o hospodaření, o činnosti a aktuální situaci informuje členka Kontrolní komise DUO Věra Kozánková a poté mandátová komise. Podle sdělení jejího předsedy Josefa Fojtíka se dostavili všichni pozvaní delegáti a 1.Sjezd DUO je tak usnášeníschopný. Nyní delegáti projednávají a připomínkují Jednací a Volební řád 1.Sjezdu DUO.

_______________________________________________________

1.Sjezd DUO byl zahájen!

Předseda DUO Zdeněk Fojtík přesně v devět hodin zahájil jednání, přivítal delegáty  a ti si následně Sjezdu zvolili řídícího Sjezdu pana Roberta Koutného, který se ujal slova. Následovaly volby pracovního předsednictva a pracovních komisí. Momentálně předseda DUO předkládá delegátům zprávu o činnosti DUO od jejího vzniku až do 1.Sjezdu.Kandidátní listina pro 1.Sjezd DUO

Kandidáti do Výkonného výboru DUO

Zdeněk Fojtík
Robert Koutný
Josef Bečvář
Pavol Macko
Antonín Kowalik
Ivan Hranický

 

Kandidátem na předsedu DUO je Zdeněk Fojtík

Kandidátem na místopředsedu DUO je Robert Koutný

 

Kandidáti do Kontrolní komise

Radek Polanský
Věra Kozánková
Pavel Petrók
Jiřina Kohoutková

 Přípravy vrcholí

Dokumenty, bez kterých by Sjezd nemohl proběhnout, už mají všechny svou elektronickou podobu. Nyní zbývá dát jim i podobu tištěnou a završit tak několikaměsíční práci na přípravě 1.Sjezdu Demokratické Unie Odborářů. Pro řadové členy budou ze všech materiálů nejzajímavější určitě kandidátky - jejich zveřejnění na pracovištích i na tomto místě můžete očekávat během příštího týdne.Delegáti na 1.Sjezd DUO

V současné době funkcionáři oslovují jednotlivé členy DUO tak, aby měl každý z Vás možnost vyjádřit se ke svým zástupcům - delegátům na 1.Sjezd Demokratické Unie Odborářů. Každý člen svým podpisem projeví souhlas, případně nesouhlas, s delegáty navrženými Výkonným výborem DUO.

Zároveň vyzýváme všechny členy Demokratické Unie Odborářů k vyslovení návrhů na kandidáty do vedení DUO na další volební období.
 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437