Nad sloučením SDC


Jak bylo oznámeno, došlo prvním dnem letošního roku k takzvané optimalizaci státní organizace Správa železniční dopravní cesty. Pomineme – li problémy s funkčností velkých megacelků, kterými nové organizační jednotky bezesporu jsou, a v souvislosti s uvolňováním některých nadbytečných zaměstnanců i sociální hledisko, objeví se pravděpodobně i další problém – komplikovanější komunikace s krajskými orgány v regionech, ve kterých „esdécéčka“ zanikla. Mezi zrušenými SDC je také karlovarská, která „znovuvznikla“ odloučením od SDC Plzeň počátkem tohoto století jako reakce na tehdy ustavované krajské zřízení. Na skutečnost, že  tento vývoj je v rozporu s vývojem v jiným organizacích i institucích, upozornilo i zasedání výkonného výboru Hospodářské a sociální rady Sokolovska, které se sešlo 12. prosince t.r.  Jako příklad opačného postupu je uváděno nedávno zřízené krajského ředitelství Policie České republiky nebo krajská pobočka Ředitelství silnic a dálnic ČR, které je jakousi partnerskou organizací SŽDC. Krajské pobočky mají i železniční dopravci – KCOD Českých drah a středisko pro Karlovarský kraj soukromého dopravce Viamont Regio. Snad poslední institucí, která má dosud sídlo je v Plzni, je krajský soud, ale i zde se připravuje, až to ekonomická situace státu umožní, zřízení samostatného soudu pro nejzápadnější (a nejmenší) kraj.


Svůj protest proti zrušení karlovarské SDC vyjádřil i hejtman PaedDr. Josef Novotný. Ve svém dopisu, adresovaném prvnímu náměstkovi generálního ředitele SŽDC pověřenému řízením organizace Ing. Pavlu Habartovi, MBA, m.j. uvádí, že  sloučení podle modelu NUTS II je systémově nelogické. „NUTS II Severozápad je pouze statistickou jednotkou s přesně definovanými velmi specifickými důvody členění, které nemůže suplovat státoprávní členění vyšších územních samosprávných celků podle krajů“.  Karlovarský kraj vnímá „slučovací“ záměr SŽDC jako necitlivý a ne zrovna přátelský pro všechny občany Karlovarského kraje bez ohledu na momentální ekonomickou argumentaci záměru.

Nepominout nelze ani (jak už je uvedeno výše) sociální rozměr celé „akce“. Jen v rámci SDC Karlovy Vary znamená vznik SDC severozápadní Čechy propuštění desítek zaměstnanců, z nichž řada u dráhy působila celou svou profesní kariéru, mnohdy přes třicet let. Byly i případy, že se zaměstnanci o svém propuštění dozvěděli telefonicky.

Zde naprosto selhala i role státu (SŽDC je přece jeho složkou). Zatímco během krize ve 30. letech minulého století se stát snažil zaměstnat co nejvíce nezaměstnaných (uvědomíme – li si, kolik tehdy vzniklo veřejně prospěšných staveb), je jeho nynější postup naprosto opačný.  Některým lidem (zejména z aparátu SDC) sice byla nabídnuta možnost zaměstnání v Ústí nad Labem, ale bezmála tříhodinové dojíždění je pro naprostou většinu z nich zcela nemyslitelné, Zvláště když od nového GVD byl zrušen přímý ranní vlak č. 7001, který zajišťoval dobré spojení nejen s Prahou, ale i s Ústím.

Robert Koutný

ZO DUO Sokolov

 © Vladimír Končal

administrátor DUO

Vladimir.Koncal@duo.cd.cz

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437