Sjezd on-line16:50  1.Sjezd Demokratické Unie Odborářů byl oficiálně ukončen

_______________________________________________________

16:00 Bylo přijato Usnesení z jednání 1.Sjezdu Demokratické Unie Odborářů

_______________________________________________________

15:00 Po vystoupení hostů se rozbíhá bohatá diskuse. Delegáti se vyjadřují jak k vnitřním stránkám DUO, tak k problémům, které trápí zaměstnance na pracovištích. Stranou pochopitelně nezůstává ani blížící se kolektivní vyjednávání.

_______________________________________________________

13:00 Pozvání Demokratické Unie Odborářů přijali a delegáty 1.Sjezdu DUO postupně pozdravili Pavel Švagr, náměstek GŘ ČD, a.s., Miloslav Čermák, náměstek hejtmana Karlovarského kraje, Ivo Veselý, ředitel odboru lidských zdrojů ČD Cargo a Pavel Koucký, ředitel personálního odboru SŽDC.

_______________________________________________________

11:30 Volební komise vyhlásila výsledky voleb. Do Kontrolní komise byli zvoleni Radek Polanský, Věra Kozánková a Pavel Petrók. Výkonný výbor bude nadále pracovat ve složení Zdeněk Fojtík, Robert Koutný, Josef Bečvář, Pavol Macko a Antonín Kowalik. Místopředsedou DUO se stal Robert Koutný, pozici předsedy obhájil Zdeněk Fojtík.

Vladimír Končal, Monika Ščurová,  Jiří Miksa

_______________________________________________________

10:45 1.Sjezd DUO schválil programové prohlášení na další volební období a zároveň Prohlášení Demokratické Unie Odborářů k činnosti vládní koalice. Byly zahájeny volby DUO.

_______________________________________________________
10:15 Komise pro přípravu sjezdu ve spolupráci s Komisí pro Stanovy v průběhu uplynulých měsíců zpracovávala návrh na úpravu Stanov DUO, který nyní předložila delegátů 1.Sjezdu DUO k projednání a následnému schválení.

_______________________________________________________

9:30 Hospodář DUO Josef Bečvář přednesl delegátům zprávu o hospodaření, o činnosti a aktuální situaci informuje členka Kontrolní komise DUO Věra Kozánková a poté mandátová komise. Podle sdělení jejího předsedy Josefa Fojtíka se dostavili všichni pozvaní delegáti a 1.Sjezd DUO je tak usnášeníschopný. Nyní delegáti projednávají a připomínkují Jednací a Volební řád 1.Sjezdu DUO.

_______________________________________________________

1.Sjezd DUO byl zahájen!

Předseda DUO Zdeněk Fojtík přesně v devět hodin zahájil jednání, přivítal delegáty  a ti si následně Sjezdu zvolili řídícího Sjezdu pana Roberta Koutného, který se ujal slova. Následovaly volby pracovního předsednictva a pracovních komisí. Momentálně předseda DUO předkládá delegátům zprávu o činnosti DUO od jejího vzniku až do 1.Sjezdu.


 

http://www.duocr.cz/index.php?nid=10116&lid=cs&oid=2502437